พันธกิจ
          1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
          2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
          4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

             

เป้าหมาย
          1. นักเรียนมีคุณธรรม มีความความรู้ มีงานทำสู่อาชีพและมีอัตลักษณ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
          4. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

         

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th