นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์  จันมะโฮง

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0-2281-9553 ต่อ 101     โทรสาร 0-2281-9553 ต่อ 128  e-mail   ww@watsw.ac.th