ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ มานะมุติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล / หัวหน้างานระดับชั้น / หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
/ หัวหน้างานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง รักษาวินัยและออกจากราชการ / หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
/ หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน / หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางสาวปนัดดา สอนสระคู
หัวหน้างานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวนันทกา กาบทอง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
/ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและงานวิยฐานะ
/ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุชัย เครือพันธุ์ทอง
หัวหน้างานด้านสารเสพติด เอดส์ และอบายมุข
/
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางสาวสำอาง เภาสูตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นายสุวิทย์ จันมะโฮง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายขจรศักดิ์ ศิริภัทรกร
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียนและงานสภานักเรียน
/ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายธันธวัช ทองจาด
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
/ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th