นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล / หัวหน้างานระดับชั้น / หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
/ หัวหน้างานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง รักษาวินัยและออกจากราชการ / หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
/ หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน / หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นางสาวปนัดดา สอนสระคู
หัวหน้างานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นางสาวนันทกา กาบทอง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
/ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและงานวิยฐานะ
/ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุชัย เครือพันธุ์ทอง
หัวหน้างานด้านสารเสพติด เอดส์ และอบายมุข
/
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นางสาวสำอาง เภาสูตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสุวิทย์ จันมะโฮง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นายขจรศักดิ์ ศิริภัทรกร
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียนและงานสภานักเรียน
/ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายธันธวัช ทองจาด
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
/ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th