ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง เชื่อมติดต่อกัน

พื้นที่ โรงเรียนมีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน
อาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารเทพมุนีปฐม เป็นตึก 7 ชั้น
อาคารเรียนหลังที่ 2 อาคารธรรมวโรดมประสิทธิ์เป็นตึก 4 ชั้น
อาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารสฤษฎิ์วันรัต เป็นตึก 3 ชั้น

     อาคารประกอบ
- แฟลตนักการภารโรง 1 หลัง            - อาคาร 36 ปี (สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนวัดสังเวช)
- ห้องน้ำนักเรียนชาย 1 หลัง             - ห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 หลัง

ระบบไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกอาคาร ทุกห้อง แหล่งไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

แหล่งน้ำในโรงเรียน  การประปานครหลวง

โรงอาหาร ห้องประชุม โรงยิมส์ โรงจอดรถ ฯลฯ จะอยู่ภายในอาคารเรียน

 

อาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   
อาคาร 1 ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องประกันคุณภาพ ห้องเกียรติยศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องเรียน
อาคาร 2 ประกอบด้วย ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงอาหาร ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพุทธศาสตร์ ห้องเรียน
  อาคาร 3 ประกอบด้วย ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องการงานอาชีพ โรงยิมส์ ห้องปฏิบัติการอาหาร
อาคาร 36 ปี ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ห้องประชุม  
         
         

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th