นางสาวนันทกา  กาบทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ชีววิทยา

 

นายสิทธิพจน์  อ้นฟัก

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. เคมี

นายขจรศักดิ์  ศิริภัทรกร

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวอภิญญา  ประเสริฐกลาง

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0-2281-9553 ต่อ 101     โทรสาร 0-2281-9553 ต่อ 128  e-mail   ww@watsw.ac.th