โรงเรียนวัดสังเวช ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เดิมชื่อโรงเรียนวัดสังเวชวิศยารามตามชื่อของวัด ได้เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2428 โดยมีครู 1 คน การเรียนการสอนในระยะแรก เป็นการสอนที่อาศัยมูลบทบรรพกิจเป็นหลัก ครั้นเมื่อพุทธศักราช 2445 กระทรวงธรรมการได้กำหนดหลักสูตรใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 3 ปี เป็นชั้นมูลศึกษา 1 ปี ประถมศึกษา 2 ปี ดังนั้นผู้ที่จบประถมศึกษาในสมัยแรก จึงเรียนเพียง 3 ปี และได้เพิ่มเป็น 4 ปี เมื่อมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาประกาศใช้ในปีพุทธศักราช 2464

 

  

     โรงเรียนประถมวัดสังเวช เปิดสอนมาจนถึง พ.ศ. 2485 จึงปิด เพราะนักเรียนลดน้อยลงอันเกิดจากสงครามและปิดเรื่อยมา จนกระทั่ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2496 พระเทพมุนี (ทรัพย์ โฆสโก) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามในสมัยนั้น (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต) ได้อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ที่ดินของวัดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ชื่อ "โรงเรียนวัดสังเวช" ในระยะแรกระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกได้ฝากนักเรียนรุ่นที่ 1 และ 2 ให้เรียนที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่เป็นอาคารหลังคามุงจากฝาเสื่อรำแพน ปลูกคร่อมคูน้ำอยู่ตรงบริเวณตึกอรพินธุ์ เมื่อได้สร้างอาคารเรียนเสร็จเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2498 จึงย้ายนักเรียนมาเรียนยังสถานที่ของวัดสังเวช บนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน ที่เห็นในปัจจุบัน

โรงเรียนวัดสังเวช ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง แต่ละหลังมีชื่อตามสมณศักดิ์ของท่านเจ้าอาวาสในขณะนั้น ดังนี้

อาคาร 1 อาคารเทพมุนีปฐม               อาคาร 2 อาคารธรรมวโรดมประสิทธิ์ 
อาคาร 3 อาคารสฤษฎิ์วันรัต               อาคาร 4 อาคารราชรัตนโสภณ

     ส่วนอาคารหลังที่ 5 อยู่ด้านหน้าทางเข้า เป็นอาคาร 36 ปี ว.ว. ที่สมาคมศิษย์เก่า ปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมสร้าง ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเปิดอาคารในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 โดยสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชเสด็จเปิดอาคารเป็นอาคารที่จัดให้มีห้องประชุมโสภณรัตนาภรณ์ และจัดตั้พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดสังเวช

       เมื่อปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้รื้ออาคาร 1 และอาคาร 4 เพื่อสร้างอาคาร 7 ชั้นขึ้นแทนที่เดิม ชื่ออาคารปฐมเทพมุนีศรีราชรัตนาภรณ์ ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2539 เวลา 08.29 น. รับงบประมาณดำเนินการ 43 ล้านบาท และเปิดอาคาร 1 ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในปี 2543

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง เชื่อมติดต่อกัน
          อาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารเทพมุนีปฐม เป็นตึก 7 ชั้น
          อาคารเรียนหลังที่ 2 อาคารธรรมวโรดมประสิทธิ์เป็นตึก 4 ชั้น
          อาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารสฤษฎิ์วันรัต เป็นตึก 3 ชั้น

     อาคารประกอบ
- แฟลตนักการภารโรง 1 หลัง            - อาคาร 36 ปี (สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนวัดสังเวช)
- ห้องน้ำนักเรียนชาย 1 หลัง             - ห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 หลัง

โรงอาหาร ห้องประชุม โรงยิมส์ โรงจอดรถ ฯลฯ จะอยู่ภายในอาคารเรียน

 

         

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th