นางสาวอังคณา พวงจำปา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวอรณัส  เบญจศิลารักษ์

วุฒิการศึกษา :

 

Mr.Kristian Yule Lozada

วุฒิการศึกษา :

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0-2281-9553 ต่อ 101     โทรสาร 0-2281-9553 ต่อ 128  e-mail   ww@watsw.ac.th