นางสาวชบาไพร ธรรมวาสีู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ,ค.ม.

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0-2281-9553 ต่อ 101     โทรสาร 0-2281-9553 ต่อ 128  e-mail   ww@watsw.ac.th