นางสาวอังคณา พวงจำปา

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ / หัวหน้างานกิจกรรมอาสา / กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่ชุมชน

นางสุกัญญา พงษ์สุกรี
หัวหน้างานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

นางสาวปนัดดา สอนสระคู
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา / หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน
/ หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 

นางสาวนันทกา กาบทอง
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายสุชัย เครือพันธุ์ทอง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / หัวหน้างานรักษาดินแดน
/ หัวหน้างานลูกเสือ

 

นายสุวิทย์ จันมะโฮง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอน
/ หัวหน้างานแนะแนว

นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม โครงงานและวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

/ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นายขจรศักดิ์ ศิริภัทรกร
หัวหน้างานพัฒนาโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา / หัวหน้างานชุมนุม

 

 

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th