นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

นางสาวอังคณา พวงจำปา
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏี
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

       

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 02 629 2509 โทรสาร 02 282 4444 e-mail ww@watsw.ac.th