ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ มานะมุติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

นางสาวอังคณา พวงจำปา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุชัย เครือพันธุ์ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

       

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 02 629 2509 โทรสาร 02 282 4444 e-mail ww@watsw.ac.th