นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป / หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายสุชัย เครือพันธุ์ทอง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม / หัวหน้างานยานพาหนะ

 

นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางสาวสำอาง เภาสูตร
หัวหน้าโภชนาการ

นางสาวอภิญญา ประเสริฐกลาง
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายธันธวัช ทองจาด
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th