ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ มานะมุติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นายสุชัย เครือพันธุ์ทอง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม / หัวหน้างานยานพาหนะ

นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางสาวสำอาง เภาสูตร
หัวหน้าโภชนาการ

นางสาวอภิญญา ประเสริฐกลาง
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายธันธวัช ทองจาด
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th