นายสุชัย  เครือพันธุ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วุฒิการศึกษา : วท.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธันธวัช  ทองจาด

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายสันติ บุญรอด

วุฒิการศึกษา : วท.บ. การกีฬา

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0-2281-9553 ต่อ 101     โทรสาร 0-2281-9553 ต่อ 128  e-mail   ww@watsw.ac.th