ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น

ชั้นเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18

10

28

มัธยมศึกษาปีที่ 2

27

8

35

มัธยมศึกษาปีที่ 3

25

9

34

รวม

70

27

97

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14

4

18

มัธยมศึกษาปีที่ 5

12

6

18

มัธยมศึกษาปีที่ 6

9

12

21

รวม

35

22

59

รวมทั้งสิ้น

105

49

154

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th