ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ มานะมุติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช


นางสุกัญญา พงษ์สุกรี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ / หัวหน้างานบริหารการเงินและบัญชี / หัวหน้างานระดมทรัพยากร

 

นางสาวนันทกา กาบทอง
หัวหน้างานควบคุมภายใน


นายสุวิทย์ จันมะโฮง
หัวหน้างานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ


นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวอภิญญา ประเสริฐกลาง
หัวหน้างานสารบรรณโรงเรียน / เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th